Lumayo ka, Satanas!
22nd Sunday in Ordinary Time
September 3, 2017
Mateo 16:21-27

images (16)

Demonyo, kampon ni Satanas, kapatid ni Lucifer. Ito ang madalas na tawag natin sa isang taong gumagawa ng masama lalo na kung ito ay karumal dumal na krimen. Pero minsan nga kahit hindi naman krimen ang ginawa basta nasaktan lang tayo ng isang tao kaya na nating sabihing demonyo siya.

Hindi naman sinaktan ni Pedro si Hesus pero tinawag pa rin siya nitong si Satanas. Hindi naman siya gumawa ng krimen pero sinabi pa rin sa kanya ni Hesus na “lumayo ka Satanas”. Ang taong pinagkatiwalaan ni Hesus na maging batong pundasyon ng Kanyang Simbahan ay tinatawag niya ngayong si Satanas. Ito ay pagkatapos na sabihin ni Pedro na hindi siya papayag na si Hesus ay magpakasakit at mamatay. Bakit? Anong masama sa sinabi niya? Si Hesus mismo ang nagbigay ng dahilan. Sapagkat ang iniisip ni Pedro ay hindi sa Diyos kundi sa tao at ito ay hadlang sa plano ng Diyos.

Kapag tayo ay nag-iisip sa pamamaraan ng tao katulad ni Pedro maaari rin tayong maging hadlang sa kalooban ng Diyos at dahil dito nagiging katulad rin tayo ni Satanas. Kapag ang pamamaraan ng tao ang siyang magiging gabay natin sa pag-iisip ang unang epekto nito ay ang unahin natin ang ukol sa ating sarili. Matapos ipahayag ni Hesus ang patungkol sa Kanyang pagpapakasakit at pagkamatay batid ni Pedro na ang pagdaraanan ng kanyang guro ay daranasin rin niya bilang alagad. At ito ang ayaw niyang mangyari kaya ayaw niyang danasin ni Hesus ang magdusa at mamatay. Natatakot si Pedro hindi lamang para kay Hesus kundi lalo’t higit para sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit nang ipahayag ni Hesus ang paanyaya ng pagsunod sa Kanya ay inuna Niya ang kahalagahan ng paglimot ng ukol sa sarili sapagkat magiging mahirap sa atin ang pagtanggap at pagtupad sa kalooban ng Diyos kung tayo ay punong puno ng ating sarili.

Ang ikalawang epekto ng pag-iisip sa pamamaraan ng tao ay ang umiwas sa hirap at pagdurusa. Ayaw natin bilang tao na tayo ay nahihirapan. Kaya naman madalas ginagawa natin ang lahat ng paraan kahit na masama makaiwas lang sa kahirapan. Gusto ni Pedro na umiwas si Hesus sa pagdurusa. Gusto rin niya na makaiwas sa katotohanang ito. Gusto rin natin na makaiwas sa bagay na ito. Kaya katulad ni Pedro nasasabi rin natin sa Diyos “huwag sanang mangyari ito Panginoon”. Kaya naman sa paanyaya ni Hesus ng pagsunod sa Kanya inilahad ni Hesus ang pangangailangan na pasanin ang ating krus sa bawat araw. Ipinahayag Niya na ang isang tunay na Kristiyano ay hindi umiiwas at tumatakas sa kanyang mga pananagutan kundi bagkus ay hinaharap at ginagampanan ang mga ito kahit na may kasamang paghihirap.

Ang paglimot sa sarili at pagpasan ng krus ang ibinigay ni Hesus na paraan upang tayo ay makasunod sa Kanya. Ang mga ito ay pamamaraan ng Diyos na taliwas sa pamamaraan ng tao pero sa tulong ng biyaya ng Diyos ay makakaya nating gawin. Ang kailangan lamang una sa lahat ay batid natin kung ano sa mga sinabi ni Hesus sa ebanghelyo ang nais nating sundin: sumunod sa Akin o lumayo ka Satanas.