JOYn the Baptist
3rd Sunday of Advent
2nd Day of Simbang Gabi
December 17, 2017
John 1:6-8, 19-28

images (2)

Ngayon ay Gaudete Sunday. Ang gaudete ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay “magalak ka”. Kung susuriin nating mabuti ang gaudete ay hindi isang paanyaya o pakiusap kundi isang utos. Kahit ang mga salita ni San Pablo sa ikalawang pagbasa ay nagbibigay tagubilin sa atin na magalak tayong lagi. Hindi sinabi ni San Pablo na magalak tayo kapag feeling blessed tayo o magalak tayo kapag maayos ang ating love life o kaya ay marami tayong. Ang sinabi niya ay magalak tayong lagi. Ang ibig sabihin nito ay ang kagalakan ay hindi isang bagay na bunga ng isang magandang karanasan at pagkakataon kundi isang katangiang dapat na taglay ng isang Kristiyano. Ipinapaunawa sa atin ng salitang gaudete na ang kagalakan ay bahagi ng ating pagiging Kristiyano. It is part of our Christian duty to be joyful. Kaya kailangan nating pagsikapan na magkaroon ng kagalakan na nananatili, isang kagalakan na hindi nakadepende sa sitwasyon at pagkakataon kundi nagbubukal mula sa kaibuturan ng ating pagkatao. Subalit paano nga ba tayo magtataglay ng tunay na kagalakan? Kung ang ating karanasan ang ating titingnan napakahirap na maging masaya lagi. Subalit dapat nating maunawaan na ang pagiging masaya ay isang mukha lamang ng kagalakan. Hindi madali ang magtaglay ng tunay na kagalakan subalit kung ito ay ating pagsisikapang makamtan ito ang maghahatid sa atin patungo sa buhay na walang hanggan.

Tinuturuan tayo ni Juan Bautista sa ebanghelyo ngayon ng pamamaraan upang tayo ay magtaglay ng tunay na kagalakan. Una, ang mabuhay sa katotohanan. Ang ibig sabihin nito ay ang tunay na kagalakan ay makukuha natin sa pagtanggap sa kung sino at ano tayo. Hindi nagiging totoong masaya ang isang taong nagpapanggap. Huwad ang kagalakan ng isang taong mapagkunwari. Ang sinumang naghahangad na maging tunay na masaya ay dapat magsimula sa pagtanggap sa sarili. Ikalawa, ang paghahandog ng sarili para sa iba. Sabi nga ng isang kanta walang nabubuhay para sa sarili lamang. Mas nagiging makabuluhan ang ating buhay kung meron tayong pinag aalayan nito. Mas masarap ang mabuhay kung ito ay ibinabahagi natin sa ating kapwa. Kagalakan ang hatid ng isang buhay na ibinabahagi at may pinag aalayan.

Hindi madali ang mabuhay sa katotohanan at magbigay ng sarili para sa iba. Kaya naman napakahirap na maging laging masaya. Ang mga ito ay mga biyayang nararapat na hingin natin sa Diyos na Siyang nagkakaloob ng tunay at nananatiling kagalakan. Ang Diyos ang siyang tunay na dahilan kung bakit may galak at Siya rin ang dahilan kung bakit tayo nagagalak. Kailangan lamang nating gampanan ang ating bahagi na sikaping ang kagalakang Kanyang hatid ay manahan at manatili sa ating buhay. Kailangan nating tularan at samahan si Juan Bautista sa daan ng pagpapakatotoo at pagbibigay ng sarili. Let us join and imitate John the Baptist’s examples if we really want to experience joy and authentic happiness. Let us JOYn the Baptist.

Rev. Fr. Mandi Orido

Parroquia de San Juan Bautista

Diocese of Daet