Sararo asin surorog ki Ina

By Blaise Henry E. Ilan

Camarines Norte News

September 14, 2019

 

“Kun igwa man nin sarong bagay, tawo, o tradisyon na nagdadara nin kaboronyogan sa bilog na kabikulan, iyo ini an pagkamoot ta sa satong Ina, an Virgen de Peñafrancia.”

An hararom asin dayupot na pagkamoot sa Mahal na birhen nin Peñafrancia an saro sa mga orgulyo kan bikolano sa bilog na kinaban. Mas makangalas sa kagayunan kan bulkan Mayon, mas mahamis asin masiram pa sa pili, mas dakula pa sa mga butanding, iyo an debosyon ta sa satong Ina.

An dakulang pagtao ta nin importansya ki Inang Maria bako huli sa satong pagka katoliko kundi huli sa pagkamoot ta sa satong mga ina asin pamilya, sarong bagay na nakaugat na sa kultura kan mga Pilipino.

Saro ngani sa pinakamagayon na aspeto kan satong kultura an hararom na pagkamoot sa satong pamilya, orog na sa satong mga ina. Ugwa nin espesyal na lugar sa puso kan gabos na Pilipino an mga ina. Sa totoo lang, dai natatapos sa pagputol kan pusod an literal na koneksyon  kan mga aki sa saindang mga ina, kundi, an koneksyon na ini ay saindang dadarahon sagkod sa kagadanan.

Arog kan mga minomoot niatong ina sa pamilya, sato mang minomoot an Ina kan satong Kagurangnan, an birheng Maria. Daing makakapadangat sa Aki nin dai nagpapadangat sa Ina na nagpangaki saiya.

An pagpapadangat sa birheng Maria an saro sa mga simbolo kan pagiging katolikong Pilipino. An manlain lain na titulo ni Maria na tigdedebosyonan kan manlain lain man na komunidad sa Pilipinas an pruweba kaini.

Puon sa pinakasimpleng pagpangadyi kan Santo Rosaryo, sagkod sa darakulang kapistahan siring kan sa Peñafrancia asin Manaog, dai ka makakahiling nin anuman na katolikong bansa sa bilog na kinaban na ugwa nin mas dakula asin hararom na debosyon sa mahal na birhen.

Kun kaya ngani, ini an rason kun tano ta dai na makangalas na inapod kitang “Pueblo Amante de Maria”, boot sabihon, “Banwaang namomoot ki Maria”.

An satong debosyon ki Ina, siring man sa mga magturugang na nagpupuli sa harong tanganing mahiling an saindang Ina na pirming namomoot sainda.

Sain man kita makaabot, maski ano man na panahon, dai mo mahahali sa puso kan sarong katolikong bikolano an koneksyon asin pagkamoot niya sa saiyang Ina, an Virgen kan Peñafrancia.

Maogmang kapistahan Bicolandia! Viva La Virgen!